ikona RPWDL Witamy w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą ( RPWDL ) zawiera informacje o wszystkich podmiotach mających zezwolenie na prowadzenie działalności leczniczej. Prowadzony jest przez właściwy miejscowo organ rejestrowy, zgodnie z Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ).
Informacje

Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL) jest elektronicznym rejestrem prowadzonym zgodnie z ustawą o działalności leczniczej1. W części publicznej Rejestru użytkownik może uzyskać informacje na temat podmiotów wykonujących działalność leczniczą w tym:

 • Podmiotów leczniczych
 • Praktyk zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów
 • Praktyk zawodowych pielęgniarek i położnych

W części dostępnej po zalogowaniu, Rejestr umożliwia między innymi:

 • tworzenie wniosków:
  • o wpis podmiotu do Rejestru;
  • o wpis zmian w Rejestrze;
  • o wykreślenie podmiotu z Rejestru;
 • wysłanie drogą elektroniczną podpisanego wniosku w formie elektronicznej
 • pobranie zaświadczeń
 • przechowywanie i późniejszy dostęp do wniosków roboczych oraz wniosków podpisanych i wysłanych drogą elektroniczną

Zgodnie z § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru2 od 1 kwietnia 2013 r. wnioski o wpis do rejestru, zmianę wpisu do rejestru i wykreślenie z rejestru mogą być składane wyłącznie w postaci elektronicznej, z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego w rozumieniu ustawy o podpisie elektronicznym3 lub profilu zaufanego ePUAP, na zasadach określonych w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne4.


1 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm)

2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. Nr 221, poz. 1319 z późn. zm.)

3 Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262)

4 Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235)

Wejście do rejestru
Pomoc

Uwagi dotyczące zawartości merytorycznej Rejestru, w szczególności dotyczące danych o podmiotach leczniczych oraz praktykach zawodowych prezentowanych w Rejestrze, prosimy kierować do właściwego miejscowo organu rejestrowego.

Dane kontaktowe znajdują się na stronie rpwdl.csioz.gov.pl w zakładce Kontakt.

Pomoc w zakresie obsługi aplikacji znajdziecie Państwo na stronie rpwdl.csioz.gov.pl w zakładce Częste pytania (FAQ).

Wszystkie problemy techniczne związane z działaniem Rejestru prosimy zgłaszać na adres e-mail: rpwdl@csioz.gov.pl