Witamy w Rejestrze Ośrodków i Banków! Rejestr Ośrodków Medycznie Wspomaganej Prokreacji i Banków Komórek Rozrodczych i Zarodków, zwany w skrócie Rejestrem Ośrodków i Banków, prowadzonym jest przez Ministra Zdrowia, na podstawie art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności (Dz. U. z 2015 r., poz. 1087)
Informacje
Rejestr Ośrodków Medycznie Wspomaganej Prokreacji i Banków Komórek Rozrodczych i Zarodków jest jawny i prowadzony w postaci elektronicznej w systemie teleinformatycznym. Administratorem danych gromadzonych w Rejestrze Ośrodków Medycznie Wspomaganej Prokreacji i Banków Komórek Rozrodczych i Zarodków jest minister właściwy do spraw zdrowia, który dokonuje wpisu do przedmiotowego rejestru, w sposób określony w ustawie z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności.

Rejestr zawiera dane:
  • datę wpisu;
  • nazwę (firmę) ośrodka medycznie wspomaganej prokreacji (dalej jako „ośrodek”) albo banku komórek rozrodczych i zarodków (dalej jako „bank”);
  • adres siedziby ośrodka albo banku;
  • adres miejsca, gdzie jest wykonywana działalność objęta pozwoleniem, o którym mowa w art. 48 ust. 1 ustawy o leczeniu niepłodności;
  • datę wygaśnięcia albo datę cofnięcia ww. pozwolenia;
  • zakres działalności ośrodka albo banku;
  • w przypadku banku – wskazanie banku, do którego zostaną przekazane komórki rozrodcze i zarodki, w przypadkach likwidacji lub zaprzestania działalności banku.
Wejście do rejestru
Pomoc

Uwagi dotyczące zawartości merytorycznej Rejestru, w szczególności poprawności danych dotyczących ośrodków medycznie wspomaganej prokreacji albo banków komórek rozrodczych i zarodków, prosimy kierować do Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia na adres: dep-md@mz.gov.pl

Wszystkie problemy techniczne związane z działaniem Rejestru prosimy zgłaszać na adres e-mail: serwis-invitro@csioz.gov.pl